Ondersteuning

Sleutelpositie

Intern begeleiders vervullen een sleutelpositie in de school. Ze hebben te maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Ze richten zich op collega’s, die ze ondersteunen en coachen. Ze overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid. Ze voeren gesprekken met kinderen en ouders.
 

Schoolondersteunigsprofiel (SOP)

Als u op onderstaande link klikt, kunt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP)van onze school lezen. In die document leest u wat wat wij als ondersteuning kunnen bieden als u uw kind bij ons aanmeldt.

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Sterrenborgh

 


Signaleren, analyseren en helpen

Ondersteuning is één van de belangrijkste uitdagingen voor een school. De intern begeleider speelt daarin een hoofdrol. Hij/ zij ondersteunt de leerkrachten bij (het verbeteren van) het signaleren, analyseren en hulp bieden bij en van het onderwijs.

Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de ondersteuning op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen.

 

Organiseren van de ondersteuning binnen school

De intern begeleider mobiliseert de middelen en mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij haar onderwijs in de groep.

Ondersteunen van leerkrachten

Het zal in de praktijk meestal zo zijn dat, wanneer de groepsleerkracht een probleem signaleert en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider is dan de aangewezen persoon om het gemelde probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zal hij/ zij ook, als dat nodig is, deze in gang zetten.

Vragen?

Als u vragen heeft over de zorg voor uw kind op leer-, gedrags-, opvoedkundig of ander gebied, dan bent u welkom en zoeken we samen naar mogelijke antwoorden en oplossingen.