Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van OBS de Sterrenborgh 

Zoals in het bedrijfsleven de ondernemingsraad (OR) de belangen behartigt van de werknemers, zo behartigt de medezeggenschapsraad op scholen de belangen van zowel ouders en hun kinderen, alsook de leerkrachten.

De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar het schoolbestuur kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere instemmingsrecht.

Dat betreft bijvoorbeeld het uitbrengen van advies over of instemmen met:

§        vaststellen en wijzigen van schoolgids, begrotingen schoolplan

§        fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school  

§        vaststellen of wijzigen van het schoolreglement 

§        vaststellen van het formatieplan

§        diverse beleidsbepalingen en wijzigingen, e.d.  

 

De MR geeft en ontvangt informatie:

- Tijdens ouderbijeenkomsten; als de MR over een belangrijk onderwerp een besluit moet nemen kan de MR een ouderbijeenkomst/ enquête organiseren.

 -Tijdens teamvergaderingen;  In de teamvergaderingen worden actuele MR onderwerpen met de leerkrachten voor en na een MR vergadering besproken. 

- Informeel; de ouders in de MR hebben een luisterend oor voor alle ouders die vragen / opmerkingen hebben over en voor de MR.

 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van de  MR zijn - tenzij anders vermeld – openbaar. Deze kunt U als ouder bijwonen. De eerstvolgende vergadering wordt vermeld in de nieuwsbrief van school.

De notulen van de laatste MR-vergadering zijn op te vragen via de secretaris of kunnen per email ontvangen worden. Hiervoor kunt u het volgende emailadres gebruiken: mr@desterrenborgh.nl.
De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Saskia Meulman (lid)
Martijn Oude Nijhuis (lid)
Lineke van het Reve (lid)
Marjolijn Kamphuis (secretaris & penningmeester)

Leerkrachtgeleding:
Jeanine Schuurman (voorzitter)
Carlien Rutsen (lid)
Britt  Boelema-Tielemans (lid)
Edwin Molderink(lid)