Vertrouwenspersoon/klachten

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van studiedagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en/of de schoolleiding hierop aan te spreken.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon. Deze schoolcontactpersoon is er voor u: hij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.

Reino Beijen telefoonnummer: 053-4774970

Protocol grensoverschrijdendgedrag

Externe vertrouwenspersoon

 

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. 

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen. 

Binnen elke school is er een contactpersoon of interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zonodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. 

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling. 

De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij/hij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten door:

·         vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.

·         zelfstandig en onafhankelijk op te treden als aanspreekpunt voor alle mensen van de school die een klacht hebben.

·         te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.

·         samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.

·         te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.

·         het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.

·         indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

Hebt U een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de contact persoon/ interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon.

Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten.

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

·         Telefoonnummer 06 3064 2568

·          E-mail adres info@anneoverbeek.nl