OuderGeledingenRaad

OuderGeledingenRaad (OGR)

 

Met de start van het nieuwe school jaar is ook de OGR weer fanatiek van start gegaan. Zoals u misschien weet, is de OGR samengesteld uit ouders van leerlingen uit verschillende groepen. 

Ondersteunen 

De Oudergeledingen Raad (OGR) rekent het tot haar taak om de school, in de meest brede zin, te ondersteunen. Zij doet dit bijvoorbeeld door het instellen van activiteitencommissies die samen met teamleden van de school de diverse activiteiten en festiviteiten in een schooljaar organiseren. Bovendien organiseert de OGR ieder jaar in september een jaarvergadering. 

Openbare vergaderingen 

De Oudergeledingen Raad (OGR) vergadert bijna elke maand. Dit zijn openbare vergaderingen. Daarbij is Monique Bouman altijd aanwezig als afgevaardigde van het personeel. De agenda en de notulen hangen ter inzage op het prikbord in de hal. Er wordt o.a. gesproken over festiviteiten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 

Taken en bevoegdheden van de OGR zijn vastgelegd in het "Reglement van de Oudergeledingen Raad". Alle ouders kunnen via de OGR in het bezit komen van dit reglement. 

Ouderbijdrage 

Om een goed functionerende school te waarborgen vraagt de Oudergeledingen Raad een ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage bekostigen wij tal van zaken die voor de kinderen erg belangrijk zijn. Denkt u maar aan de schoolreisjes, de feesten, etc. 

De penningmeester van de OGR beheert deze gelden. Op de jaarvergadering van de OGR krijgt u hiervan een overzicht, nadat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd.